OPŠTI USLOVI I USLOVI KORIŠĆENJA PORTALA

UVODNE NAPOMENE

Opštim uslovima regulišu se međusobna prava i obaveze Centra za groblja (Pružaoca usluga) i fizičkih i/ili pravnih osoba korisnika usluge povodom objave čitulje (Korisnik usluga) na Internet portalima.

Informacije o preminulima, sahranama i čitulje se objavljuju na internet adresama:
Cemetery.Guide, Groblja.rs, Groblja.ba, Groblja.me i drugim web adresama firmi koje se bave sahranjivanjem i pružanjem pogrebnih usluga (Internet portali).

Internet portali omogućavaju korisnicima da online predaju čitulju u cilju informisanja javnosti o smrtnom slučaju putem Interneta.

Svako korišćenje ovih stranica na kojima su sadržani opšti uslovi istovremeno znači prihvatanje uslova u pogledu međusobnih prava i obaveza povodom naručivanja i plaćanja usluga u skladu sa opštim uslovima.

U pogledu sadržaja Internet portali predstavljaju tvorevinu Centra za groblja i podliježu zaštiti autorskih i srodnih prava u skladu sa pozitivnim propisima.

Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja o preminulima, sahranama i čituljama.
Svako neovlašćeno korišćenje celine ili dela Internet portala suprotno ovim opštim uslovima i pozitivnim propisima zabranjeno je, posebno: neovlašćeno umnožavanje, kopiranje, prerada ili distribucija, u kojim slučajevima je podložno sudskoj zaštiti.

Pismo koje se koristi na portalima je latinica i ćirilica na službenim jezicima država i engleskom jeziku.

PRAVA I OBAVEZE PRUŽAOCA I KORISNIKA USLUGA

Prihvatanjem ovih opštih uslova

KORISNIK USLUGA:
– potvrđuje da je sadržaj koji dostavlja Pružaocu usluga u svemu tačan, potpun i pouzdan;
– potvrđuje da sadržaj čitulje koji dostavlja Pružaocu usluga radi objavljive nije suprotan Ustavu, Zakonu o oglašavanju, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ili drugim odnosnim pozitivnim propisima Republike Srbije, odnosno da isti nije štetne ili preteće prirode, da u celosti ili u delu nije uznemiravajući, uvredljiv ili klevetnički, da nema svrhu vređanja ili omalovažavanja trećih lica, da se istim ne krše autorska ili srodna prava trećih lica teritorijalno neograničeno. U suprotnom, Pružalac usluga zadržava pravo na sudsku zaštitu i punu naknadu štete od Korisnika usluga;
– potvrđuje da je osoba bliska pokojniku, ili preduzeće koje obavlja pogrebne usluge;
– se obavezuje da prilikom ugovaranja usluge korišćenja objave čitulja, izvrši urednu registaciju i tačno, potpuno i pouzdano unese tražene podatke u predviđenom elektronskom obrascu za objavu čitulje;
– snosi punu odgovornost u slučaju objave neistinitih oglasa u vezi oglašavanja smrti osobe koja nije preminula, a svi eventualni sporovi koji nastanu iz odnosa Korisnika usluga i trećeg lica na koje se objavljeni sadržaj odnosi rešavaju se između ovih osoba.
– daje svoj pristanak da Pružalac usluga može administrirati i čuvati podatke dobijene od strane Korisnika usluga, uključujući telefon, e-mail adresu i podatke o pristupu i korišćenju Portala.
Prihvatanjem ovih opštih uslova, Korisnik usluga se obavezuje i potvrđuje Izjavu, da se generiše obrazac saglasnosti (Deklaraciju) u pogledu objave, obrade, čuvanja i administriranja podataka koji podležu regulativi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, elektronski dostavi Pružaocu usluga.
– da izvrši plaćanje porudžbine za objavu čitulje, pri čemu će objava biti objavljena na Portalima u roku od 12 sati.

PRUŽALAC USLUGA:
– se obavezuje da izvrši objavu sadržaja čitulje dostavljenog od strane Korisnika usluga;
– se obavezuje da savesno upravlja podacima koje dobije od Korisnika usluga, a koji podaci se odnose na preminulo lice i na Korisnika usluga;
– se obavezuje da privatnost Korisnika usluga u skladu sa pozitivnim propisima čuva u tajnosti. Pružalac usluga se obavezuje, da podatke koje dobije od Korisnika usluga odgovarajuće zaštiti od neovlaštenog pristupa, zloupotreba, promena, kao i da dobijene podatke neće ni na koji način učiniti dostupnim bilo kom trećem licu, izuzev ukoliko je to neophodno usled odluke suda ili obavezujućeg akta sudskog ili drugog nadležnog državnog organa, uz posebnu pismenu saglasnost Korisnika usluga na koga se odnose podaci u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kada je to neophodno radi zaštite prava, imovine ili bezbednosti građana;
– se ovlašćuje da izvrši samo one izmene koje se odnose na očigledne greške u pisanju ili pravopisu, ali zadržava pravo da uskrati objavu sadržaja dostavljenog od strane Korisnika usluga, ukoliko isti nije tačan, potpun i pouzdan, ukoliko je suprotan Ustavu, Zakonu o oglašavanju, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ili drugim pozitivnim propisima Republike Srbije, odnosno ukoliko je štetan, preteći, sadrži uznemiravajuće, uvredljive ili klevetničke poruke, ukoliko je njegova svrha vređanje ili omalovažavanje trećih lica, ili ukoliko se njime krše autorska ili srodna prava trećih lica, odnosno ukoliko postoji sumnja u kršenje ovih prava, kao i da takav sadržaj ukloni;
– se ovlašćuje da u slučaju sumnje u tačnost, potpunost ili pouzdanost dostavljenog sadržaja, isti može proveriti putem javnog preduzeća za pogrebne usluge, bez otkrivanja drugih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;
– se obavezuje da pruži pomoć Korisniku usluga ukoliko je neophodna pomoć u vezi popunjavanja obrazaca i polja na Internet portalima;
– da po zahtevu Korisnika usluga omogući brisanje sadržaja koji je prethodno objavljen na osnovu urednog zahteva Korisnika usluga;
– da u roku od 12 sati izvrši objavu čitulje u svemu prema sadržini koju je neposredno dobio od Korisnika usluga. Sve objave, ukoliko su u potpunosti saobrazne ovim uslovima i pozitivnim propisima Republike Srbije, biće objavljene na Internet portalima.
– transfer podataka putem interneta, informatička infrastruktura i oprema Korisnika usluga, nije pod uticajem Pružaoca usluga, koji ne snosi odgovornost za nemogućnost pristupa internet mreži od strane Korisnika usluga, prekid internet konekcije, ili potrebnu brzinu prenosa podataka putem internet mreže;
– zadržava pravo izmene opštih uslova sadržanim na Internet portalima“; u kom slučaju će isti biti jasno naznačene na samom portalu bez prethodne saglasnosti ili odobrenja Korisnika usluga odnosno trećih lica koji će o tim izmenama biti jasno informisani;

CENA
Cena i način plaćanja određeni su cenovnikom Pružaoca usluga važećem na dan uplate.
Pružalac usluge je ovlašćen da menja cenovnik usluge korišćenja bez prethodne najave, i obavezan je da ga objavi on-line i učini dostupnim na uobičajen način.
Izmene cenovnika, promene paketa ili akcioni popusti ne primenjuju se na već plaćene objave.

NAČIN PLAĆANJA
Plaćanje objave čitulja putem web Stranice Portala moguće je izvršiti putem platnih kartica:

IZJAVA O KONVERZIJI
Sve uplate se vrše ili preračunavaju u valutu Republike Srbije – dinar (RSD).
Ukoliko se plaćanje izvrši u nekoj drugoj valuti Banka Intesa će izvršiti konverziju valute u kojoj se plaća u valutu Republike Srbije – dinar (RSD), a u skladu sa kursom koji Raiffeisen banka a.d. Beograd primenjuje na dan izvršene uplate.

POVRAĆAJ UPLATE
U slučaju neophodnosti povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Centar za groblja je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
Uplaćenu i aktiviranu objavu čitulje, Korisnik usluge ne može opozvati.

SPOROVI I PRAVO PRIMENE
Svaki eventualni spor ili nesporazum će biti predmet nastojanja rešavanja mirnim putem.
U slučaju nemogućnosti da bude rešen mirnim putem, predviđena je nadležnost suda u Beogradu, Republika Srbija.